شرایط و ضوابط

معرفی شرایط و ضوابط صفحه موتر.افغانستان (کارز.اف)

شرایط و ضوابط نوشته شده در این صفحه اینترنتی یا وب سایت، استفاده شما از وبسایت و نام وبسایت ما که در صفحه موتر.افغانستان  قابل دسترس است را مدیریت میکند.

این شرایط به طور کامل قابل تطبیق بوده و بر طرز استفاده شما از وبسایت  موتر.افغانستان تاثیر میگذارد. با استفاده از این وب سایت، شما قبول کرده اید که تمام شرایط و ضوابط نوشته شده در اینجا را بپذیرید. اگر شما با هر یک از این شرایط و ضوابط مخالف هستید شما نباید از این وب سایت استفاده کنید د.

افراد زیر سن قانونی سال بدون اجازه از شکل کاهل، حق استفاده از این وب سایت را ندارند.

حقوق مالکیت معنوی

به غیر از محتوی که متعلق به شما است، تحت این شرایط، وبسایت موتر.افغانستان مالک همه حقوق مالکیت معنوی و محتوای موجود در این وب سایت میباشد. به شما فقط اجازه مشاهده  مطالب موجود در این وبسایت و حق تغییرات و اضافه کردن محتوای مربوط به خود شما اعطاء می گردد.

محدودیت ها

موارد ذکر شده ذیل محدود اند.

  • نشر مواد مربوط به این وبسایت  موتر.افغانستان بدون استفاده از نام این صفحه.
  • فروش، صدور مجوز و / یا تجارت کردن ارقام و محتوی وب سایت.
  • استفاده از این وب سایت به هر نحوی که آسیب برساند یا احتمال آسیب رساندن به  این وب سایت را داشته باشد.
  • استفاده از این وب سایت به هر نحوی که بر دسترسی کاربر این وب سایت (یوزر) تاثیر گذاشته یا آن را مختل سازد.
  • استفاده از این وب سایت بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی افغانستان یا به هر نحوی که ممکن به وب سایت، یا به افراد دیگر و یا شرکت های تجاری آسیب برسان.
  • مشارکت در جمع آوری ارقام، استخراج اطلاعات و یا سایر فعالیت های مشابه در رابطه با این وب سایت.
  • و یا استفاده از این وب سایت برای شرکت در تبلیغات یا بازاریابی بدون مجوز وب سایت.

بعضی از بخش های این وب سایت از دسترسی شما محدود بوده،  موتر.افغانستان صلاحیت مطلق را دارا است که در هر زمان، نظر به هر دلیل، دسترسی شما را به هر یکی از بخش های این وب سایت محدود بسازد. همچنان قابل ذکر است که شما باید محرمیت (اسم یوزر) و رمز عبور (پسورد)که برای استفاده از این وب سایت بکار میبرید، را حفظ نمائید.

محتوای شما (مطالب شما)

در این شرایط و ضوابط، “محتوای شما” شامل هر بسته ای صوتی و ویدیوئی، تصاویر، متن نوشتاری و یا سایر مطالب شما برای نمایش در این وب سایت می باشد. با نمایش دادن محتویات شما،  موتر.افغانستان را مجوز انحصاری، غیرقابل فسخ، برای استفاده، تکثیر، تطبیق، انتشار، ترجمه و توزیع آن در هر رسانه ای اعطا کرده اید.

محتوای شما باید متعلق به شما بوده و نباید حقوق شخص ثالثی را پامال نماید. موتر.افغانستان حق حذف و یا از بین بردن محتویات شما را در هر زمان بدون اطلاع قبلی برای شما دارد.

ضمانت

این وب سایت به همین شکل که هست ارائه شده است، با تمام نواقص و عیوب آن و موتر.افغانستان هیچ گونه بازپرداخت یا ضمانت در رابطه به خود وب سایت و محتویات موجود در وب سایت را ارائه نمی دارد.

محدودیت مسئولیت

 موتر.افغانستان و هیچ یک از مدیران و کارمندان آن، مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده شما از این وب سایت ندارد. همچنان موتر.افغانستان و هیچ یک از مدیران و کارکنان آن در قبال خسارات غیر مستقیم ناشی از استفاده شما از این وب سایت، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

جبران خسارات

با قبول کردن این شرایط ، در صورت بروز هر زیان و خسارات و قانون شکنی ناشی از استفاده شما به  نام و ساختار وبسایت موتر.افغانستان، شما به طور قانونی مسئول جبران آن خسارات میباشید. 

قابلیت جدا شدن

اگر هر یک از ماده های این شرایط مغایر با قوانین جمهوری اسلامی افغانستان باشد چنین ماده قابل اجراء نبوده و بر سایر ماده های این سند تاًثیر ندارد.

بازنویسی/تجدید این شرایط

موتر.افغانستان اجازه آن را دارد تا این سند را در هر زمان باز نویسی نماید، و با استفاده از این وب سایت شما مکلف هستید تا این شرایط را به صورت منظم مطالعه و یا بررسی نمائید.

واگذاری حقوق و تعهدات

موتر.افغانستان مطابق این سند اجازه دارد تا همه حقوق و تعهدات خویش را بدون کدام اطلاع قبلی به شخص ثالث حقیقی یا حکمی واگذار، انتقال و یا عقد قرارداد نماید. با این ترتیب شما اجازه ندارید که هر یک از حقوق و/ یا تعهدات خویش را به شخص ثالث حقیقی یا حکمی واگذار، انتقال و قرارداد نمائید. 

موافقتنامه

این شرایط و ضوابط یک توافقنامه ای بین موتر.افغانستان و شما در رابطه به استفاده از این وبسایت بوده و جایگزین تمامی شرایط و ضوابط قبلی میباشد.

حاکمیت قانون و صلاحیت

این شرایط و ضوابط در مطابقت با قوانین جمهوری اسلامی افغانستان اجراء، تطبیق و تفسیر می گردد.

سلب مسئولیت

اطلاعات و معلومات موجود در وبسایت موتر.افغانستان فقط برای اتصال مشتریان (فروشندگان و خریداران وسایل نقلیه و خدمات مربوط به آن) می باشد.موتر.افغانستان هیچ مسئولیتی در قبال اشتباهات و یا از بین رفتن محتویات این وبسایت ندارد. در هیچ موردی موتر.افغانستان مسئولیتی در قبال خسارت ویژه، مستقیم، غیر مستقیم، یا هرگونه خسارت وارده به مشتریان خویش، چی بر اساس قرارداد، سهل انگاری و یا سایر نواقص که از استفاده از خدمات و یا محتوای خدمات این وبسایت برخاسته باشد ندارد. موتر.افغانستان حق انحصاری ایجاد، ازبین بردن و تغییر در محتویات شما را در هر زمان بدون اطلاع قبلی برای شما دارا بوده  کوشش مینماید تا خدمات آن بدون وایروس و اجزای مضر باشد.ولی هیچگاه تضمین آنرا داده نمیتواند که محتویات این وبسایت عاری از اجزای مضر باشد.