ډیر ژر - به زودی

د موټرونو په ویبپاڼې کار جریان لري او په ژر راتلونکي کې به په لیکه شي

کار روی ویبسایت شهرستان موتر جریان دارد. به زودی شاهد نشر آن خواهید بود